Homeدیپارتمنت هادیپارتمنت کاریابی

دیپارتمنت کاریابی

Employment Department

هر ارگان برای پیشبرد امور کاری مربوطه خویش، نیاز مبرم به استخدام پرسونل فنی و مسلکی دارد و ندرتا یک سرمایه گذار تمام افراد مورد نیاز خود را در اختیار دارد، با توجه به اینکه قبل از اداره بام سا، کدام ارگان دیگر جهت ایجاد سهولت برای راجستر و معرفی افراد بیکار با ذکر توانمندیهای ایشان به شرکتهای خصوصی وجود نداشته است، اکثر شرکتهای خصوصی در یافتن پرسونل مورد نیاز کاری خود همواره با مشکلات زیادی مواجه بودند، از آنجا که اداره بام سا نیز به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات تجارتی، نیاز مبرم به استخدام پرسونل مسلکی داشت، رفع این معضله را تنها برای خود بسنده ندانسته و جهت رفع این مشکل به صورت عمومی، به ایجاد اولین مرکز ثبت و راجستر افراد بیکار و کسانی که دنبال شرایط بهتر کاری هستند، تحت چتر عمومی اداره بام سا و به صورت دیپارتمنت کاریابی اقدام نمود.

خوشبختانه این اداره موفق شد تا با ثبت و راجستر نمودن تعداد زیادی از افراد بیکار و کسانی که به دنبال شرایط بهتر کاری هستند، یک دیتابیس را فراهم نماید، همچنان با ایجاد ارتباطات قوی و متواتر با ارگانهای دولتی، خصوصی و غیر دولتی، شرایط استخدام را برای هر دو جانب سهل نموده و روز به روز بر اعتبار و کارآئی خود بیافزاید، این اداره امروز بعد از گذشت بیش از سه سال کارکرد در زمینه کاریابی، توانسته است تا از اعتبارات خوبی بین ادارات دولتی، خصوصی و غیر دولتی برخوردار گردد و اینک بخش کاریابی اداره بام سا به عنوان یکی از مطرح ترین دیپارتمنت های کاری این اداره عرض اندام نموده است که امید میرود تا با ارائه خدمات شایسته تر، روز به روز بر اعتبارات و توانمندی های خود بیافزاید.

A.     بخش راجستر یشن:

از این طریق اداره بام سا منحیث یک پل ارتباطی بین نیروی کار و ارگانهای استخدام کننده نیروی کار فعالانه عمل نموده و سهولتهای لازم را در اختیار هر دو جانب قرار میدهد.

B.     بخش خدمات بیمه کارمندی:

با استفاده از سهولتهای فراهم شده در این بخش کاری، تمام مرتبطین اداره بام سا، قادر خواهند بود تا کارمندانی راجستر شده و دارای تضمینات کافی برای امور کاری کوتاه و یا بلند مدت در اختیار داشته باشند.

اهداف کوتاه مدت اداره بام سا در بخش کاریابی:

        -   ایجاد یک پل ارتباطی بین افراد بیکار/ کسانی که به دنبال شرایط بهتر کاری هستند و مراجع کار.

        -   ثبت و راجستر افراد بیکار و کسانی که به دنبال شرایط بهتر کاری هستند

        -   ایجاد سهولتهای لازم برای دست یابی سریع عودت کننده گان به مراجع کاری

        -   ایجاد سهولتهای لازم برای دست یابی ارگانهای کاری به نیروی کار

        -   ایجاد زمینه اشتغال و فعالیت برای پرسونل کاری

        -   تهیه اسناد و مدارک اداری جهت استخدام پرسونل برای مراجع کاری.

        -   تهیه اسناد و مدارک مالی جهت استخدام پرسونل برای مراجع کاری.

        -   تهیه اسناد تضمینی برای جانبین کار.

اهداف بلند مدت اداره بام سا در بخش کاریابی:

        -   ارزیابی میزان رشد و یا ضعف زمینه کار و اشتغال در کشور با بهره گیری از سیستم ثبت امور کاری اداره بام سا

        -   با توجه به نیروی جوان کاری در کشور، تهیه نیروی کار برای کشور و حتی خارج از کشور.

        -   رفع و یا کاهش معضله کار در سراسر کشور.

        -   ایجاد زمینه های اشتغال برای نیروی کاری.

        -   ایجاد زمینه های توسعه و پیشرفت برای مراجع کاری، با استفاده از استخدام افراد مسلکی.

        -   کمک به سیستم مدیریتی، در امور استخدام.

        -   تهیه اسناد استخدام با در نظر داشت سیستم مالی و اداری ارگانها و کشورها.

لینک های همکار

ارتباط با ما

19 18 22 0093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

افغانستان، هرات، ساختمان اتاق های تجارت، طبقه چهارم، اتاق شماره 204.