ارتباط

Address:
ساختمان اتاق های تجارت، طبقه چهارم، اتاق شماره 204، هرات، افغانستان

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 18 19 22 0093

Fax: 337 255 009340

Mobile: 689 418 700 0093

http://www.bamsa.org

فرم ارتباط

لینک های همکار

ارتباط با ما

19 18 22 0093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

افغانستان، هرات، ساختمان اتاق های تجارت، طبقه چهارم، اتاق شماره 204.